Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Jednostki Podporządkowane Wojewodzie

Jednostki budżetowe

Jednostki budżetowe są organizacyjnymi jednostkami sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu państwa. Jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, tworzą, łączą, przekształcają w inną formę organizacyjno-prawną i likwidują:

1) ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych przepisów - państwowe jednostki budżetowe;

2) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

więcej informacji o jednostkach budżetowych więcej 

1