Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA OSÓB I RODZIN, W TYM DOTKNIĘTYCH DYSFUNKCJĄ I KRYZYSEM

22 marca 2017

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 2017 ROKU

 

„KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA OSÓB I RODZIN, W TYM DOTKNIĘTYCH DYSFUNKCJĄ I KRYZYSEM”

 

 

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok wynoszą 500.000,00zł.

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następującym obszarze pomocy społecznej:

 

„Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem”

 

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2017 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty, sprawozdania oraz wymaganych załączników znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl – zakładka „POLITYKA SPOŁECZNA” - „WSPÓŁPRACA WOJEWODY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI” – „KONKURSY”), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – zakładka „OGŁOSZENIA”).