Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Samodzielne Stanowisko do spraw Koordynacji Szkoleń i Ćwiczeń

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska do spraw koordynacji szkoleń i ćwiczeń należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad procesem szkolenia z zakresu zarzadzania kryzysowego, obrony cywilnej/ochrony ludności i spraw obronnych w województwie;
2) współpraca z właściwymi w sprawach ćwiczeń i szkoleń komórkami organizacyjnymi urzędów administracji publicznej w zakresie przygotowania i prowadzenia szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej/ochrony ludności, spraw obronnych oraz ochrony infrastruktury krytycznej;
3) przygotowywanie ćwiczeń szczebla wojewódzkiego, w tym udziału w nich podmiotów administracji publicznej i innych;
4) tworzenie i uzgadnianie koncepcji przedsięwzięć szkoleniowych szczebla wojewódzkiego oraz koordynowanie tworzenia planów tych zamierzeń, w tym planów ćwiczeń wojewódzkich;
5) udział w zespołach ćwiczebnych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach ćwiczeń szczebla krajowego oraz paktu NATO;
6) utrzymanie współdziałania z dowództwami komponentów Sił Zbrojnych w realizacji zadań szkoleniowych i ćwiczeń;
7) wdrożenie i aktualizacja na szczeblu województwa zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć i procedur systemu zarzadzania kryzysowego wynikających z członkostwa Polski w organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;
8) opracowywanie planu zasadniczych przedsięwzięć Wydziału;
9) współpraca z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz aeroklubami i portem lotniczym na terenie województwa w zakresie bezpieczeństwa ruchu lotniczego.