Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Legalny pobyt, lepsze jutro

7 grudnia 2017

logo



"Bezpieczna przystań"
Projekt nr 9/7-2017/OG-FAMI „Legalny pobyt, lepsze jutro"
Cel szczegółowy – integracja/legalna migracja.
Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji.
Okres realizacji projektu 1 października 2017 r. – 30 września 2019 r.


 

Ogłoszenie o zatrudnieniu

ogłoszenie_INFOLINIA_z_20.11.2018_r.pdf

formularz_ofertowy.docx


ogłoszenie_14.03.2018.pdf

formularz_ofertowy.docx

Realizacja projektu

 

Podpisanie umowy o dofinansowaniu:

 

W dniu 13 września 2017 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim -
a Dyrektorem Departamentu Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych MSWiA - Piotrem Zuzankiewiczem i Dyrektorem Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA - Mariuszem Kasprzykiem, zostało podpisane porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Legalny pobyt, lepsze jutro”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

Projekt Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  „Legalny pobyt, lepsze jutro”
nr 9/7-2017/OG-FAMI otrzymał dofinansowanie w maksymalnej wysokości 1 021 818,93 PLN. Całkowity budżet projektu wynosi 1 070 192,81 PLN.

 

Realizacja działań:

 

INFOLINIA

 

W dniu 2 listopada 2017 r.,  pod numerem 89 52 32 612 została uruchomiona infolinia Oddziału legalizacji pobytu cudzoziemców.

 

Osoby obsługujące infolinię udzielają informacji nt. obowiązujących procedur, wymaganych dokumentów w sprawach wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, legalizacji pobytu, wpisu zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydawania kart pobytu,

 

Jednocześnie został wydzielony oddzielny numer telefonu dedykowany obywatelom Unii Europejskiej 89 82 32 271.

 

DOPOSAŻENIE W NIEZBĘDNY SPRZĘT

 

W ramach realizacji zadania „doposażenie w niezbędny sprzęt personelu zajmującego się prowadzeniem postępowań administracyjnych w stosunku do obywateli państw trzecich” , zakupiono sprzęt specjalistyczny (czytniki dokumentów, czytniki linii papilarnych, urządzenia do weryfikacji dokumentów) oraz sprzęt komputerowy (komputery wraz
z oprogramowaniem, drukarki A3, A4, drukarki etykiet, skanery sieciowe).

 

 

 

POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY

 

 

Bezpośrednim efektem zrealizowanych działań będzie modernizacja nieruchomości w części przeznaczonej na obsługę cudzoziemców. W ramach zadania planuje się aranżację i wyposażenie nowoczesnego punktu obsługi w sprawach cudzoziemców wraz z poczekalnią, utworzenie archiwum podręcznego, a także remont i wyposażenie pomieszczeń zajmowanych przez Oddział legalizacji pobytu cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (pomieszczeń pracowników merytorycznych, technicznych, sekretariatu, gabinetu dyrektora i kierownika).

 

W ramach zadania „poprawa stanu infrastruktury pomieszczeń zajmowanych przez Oddział legalizacji pobytu cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie”, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej i kosztorysowej aranżacji pomieszczeń.

 

Następnie w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych w pomieszczeniach Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Prace  polegające na wykonaniu remontu i przebudowy pomieszczeń Oddziału legalizacji pobytu cudzoziemców oraz sekretariatu i gabinetu Dyrektora rozpoczęły się w maju 2018 r.

 

W sierpniu 2018 r. zakupiono i zakończono montaż regałów archiwalnych w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, zyskując tym samym 540 mb. przeznaczonych na akta postępowań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców oraz wydawaniem zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej polskiej.

 

Ponadto pomieszczenia zajmowane przez Oddział legalizacji pobytu cudzoziemców zostały wyposażone w nowe meble (biurka, szafy, regały, krzesła obrotowe, krzesła dla klientów), rolety, artykuły do aranżacji zieleni.


Aktualności

 Informacja_nt_realizacji_projektu_Legalny_pobyt_lepsze_jutro.pdf

Informacje o projekcie

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie dostępu cudzoziemców do usług świadczonych przez Oddział legalizacji pobytu cudzoziemców oraz poprawa standardu świadczonych usług.

Bezpośrednim celem jest dostosowanie warunków pracy Oddziału do uzasadnionych potrzeb klientów w zakresie poziomu obsługi, zapewnienia bezpieczeństwa danych,
a także podniesienie jakości prowadzonych postępowań administracyjnych oraz skrócenie czasu dostępu do baz danych prowadzonych w systemach teleinformatycznych.

 

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie:

 

1) poprawa stanu infrastruktury pomieszczeń zajmowanych przez Oddział legalizacji pobytu cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,  poprzez.:

 

remont, aranżację i wyposażenie nowoczesnego Biura Obsługi ds. Cudzoziemców wraz z poczekalnią dla klientów,

 

-  remont i wyposażenie pomieszczeń zajmowanych przez Oddział legalizacji pobytu cudzoziemców,

 

-   remont i wyposażenie archiwum podręcznego Oddziału,

 

2) doposażenie w niezbędny sprzęt personelu zajmującego się prowadzeniem postępowań administracyjnych w stosunku do obywateli państw trzecich,

 

3) unowocześnienie systemów służących obsłudze obywateli państw trzecich poprzez:

 

-   utworzenie infolinii dla cudzoziemców,

-   wyposażenie Oddziału w System Kierowania Przepływem Klientów (kolejkomat)
i infokiosk.