Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

OGŁOSZENIE O WOLNEJ POWIERZCHNI USŁUGOWEJ Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu w budynku przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, przeznaczonego na działalność handlowo-usługową w zakresie prowadzen

11 czerwca 2018

OGŁOSZENIE O WOLNEJ POWIERZCHNI USŁUGOWEJ

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu w budynku przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, przeznaczonego na działalność handlowo-usługową w zakresie prowadzenia kiosku wielobranżowego

 

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Do niniejszego ogłoszenia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579).

2.Ogłoszenie ma charakter otwarty.

3.Do składania ofert uprawnione są wszystkie osoby działające we własnym imieniu i na własny rachunek, zwane dalej „Oferentami”.

4.Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Oferenta większej liczby ofert – zostaną one odrzucone i nie będą oceniane.

 

II.PRZEDMIOT OGŁOSZENIA

 

1.Przedmiotem ogłoszenia jest wynajem lokalu o powierzchni 8,2 m² mieszczącego się na parterze w budynku przyAl. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn.

2.Wydanie pomieszczeń nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, najpóźniejdniu 1 lipca 2018 r.

3.Oferent wybrany w wyniku postępowania ofertowego zobowiązany będzie do przeprowadzenia, na własny koszt, niezbędnych prac adaptacyjnych wynajmowanego lokalu najpóźniej w terminie do 31 lipca 2018 r.

4.Podstawowe założenia do projektu działalności handlowo – usługowej w zakresie kiosku wielobranżowego:

1)obiekt czynny całorocznie, w dniach roboczych od 7:30 do 15:30.

2)możliwość przedłużenia czasu otwarcia lokalu w zależności od zaistniałych okoliczności i pisemnej zgody Wynajmującego.

3)Oferent zobowiązany będzie prowadzić działalność polegającą w szczególności na sprzedaży:

a)prasy,

b)papierosów, artykułów tytoniowych,

c)podstawowych artykułów papierniczych,

d)kart umożliwiających doładowanie kont telefonów komórkowych,

e)artykułów kosmetycznych oraz środków higienicznych,

f)słodyczy, napojów,

g)ogólnodostępnych farmaceutyków nie wymagających zezwoleń,

h)drobnych upominków oraz kartek okolicznościowych,

i)drobnej galanterii odzieżowej.

możliwość rozszerzenia asortymentu po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego.

4)Wymagany terminal płatniczy.

 

5.Informacje dodatkowe:

1)liczba zatrudnionych pracowników w budynku ok. 500 osób,

2)brak możliwości podłączenia bieżącej wody,

3)toaleta ogólnodostępna,

4)możliwość przyjmowania klientów z zewnątrz.

5)Najemca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt utrzymanie wynajętego lokalunależytym stanie technicznym, a w szczególności zapewni utrzymanie czystości wynajętych pomieszczeń.

6)Najemca zobowiązany będzie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.

7.Oferent zobowiązany jest określić w złożonej ofercie wysokość stawki czynszu netto za najem lokalu (w zł), przy czym Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki zastrzega, że wysokość, zaproponowanej przez Oferenta, stawki czynszu nie może być niższa niż 650,00 zł netto za całą wynajmowaną powierzchnię miesięcznie.

 

 

VI.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Oferty należy składać na adres:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn

pok. 354 III piętro

2.Termin składania ofert: do 25 czerwca 2018 r. do godziny 1400

3.W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy – Wydział Obsługi Urzędu

Dorota Małachowska – Kierownik Oddziału Administracyjno-Gospodarczego

tel. 89 52 32 253

Piotr Machowicz – Kierownik Oddziału Planowania i Monitorowania Realizacji Wydatków tel. 89 52 32 751