Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

NABÓR - OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH 112

Nr ogłoszenia: 1/2019

 

 

Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

Wymiar etatu: pełen etat

                              

Adres urzędu:      Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

                               Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

                               10-575 Olsztyn

 

Miejsce wykonywania pracy: Olsztyn, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

         – Budynek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

Warunki pracy:

- na stanowisku pracy obowiązuje równoważny zmianowy system czasu pracy, w którym dopuszczona jest praca w wymiarze do 12 godzin na dobę (również w porze nocnej), polegająca na obsłudze zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe.

 

- stanowisko pracy wyposażone jest w 3 monitory ekranowe, komputer, telefon i materiały biurowe,

- stanowisko pracy przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 

n i e z b ę d n e:

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

Miejsce składania dokumentów:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, (pok. 121)

z dopiskiem "operator numerów alarmowych” na liście motywacyjnym

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. 1.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn.
 2. 2.W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 3. 3.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej organizowanego na podstawie ustawy o służbie cywilnej.
 4. 4.Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj.: imię (imiona)nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 5. 5.Inne Państwa dane osobowe, np. numer telefonu, adres mailowy, wizerunek (zdjęcie), przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody – 6 ust. 1 lit. a RODO – która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. 6.Jeżeli w dokumentachzawarte są dane szczególne ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołanadowolnym czasie – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 7. 7.Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane:
 8. a)przez okres niezbędny do realizacji procesu naboru:

-      jeśli Państwa kandydatura nie zostanie uwzględniona w protokole z naboru, Państwa oferty będą niszczone w ciągu miesiąca od dnia zakończenia naboru, za wyjątkiem ewentualnych oryginałów dokumentów, które będą odsyłane,

-      w przypadku uwzględnienia Państwa kandydatury w protokole z naboru Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wybranym po rozmowie kwalifikacyjnej, z zachowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji,

 1. b)do czasu odwołania zgody,
 2. c)w przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane na podstawie Kodeksu Pracyustawy o służbie cywilnej.
 3. 8.Informacje o odbiorcach danych:
 4. a)w przypadku spełnienia wymagań formalnych naboru, Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą upowszechnianeBiuletynie Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
 5. b)jeśli Państwa kandydatura zostanie uznana za najlepszą w procesie naboru, Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będą upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 6. c)Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak operator pocztowy - Poczta Polska.
 7. 9.Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 8. 10.Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie,Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. 11.Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyćpostępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Inne informacje:

Kandydaci, którzy nie ukończyli szkolenia dla operatorów numerów alarmowych, zostaną zobowiązani w trakcie pierwszej umowy o pracę, zawartej na czas określony do odbycia 70-godzinnego szkolenia wyjazdowego i złożenia wymaganego egzaminu z zakresu wiedzy
i umiejętności praktycznych objętych programem szkolenia, warunkującego dalsze zatrudnieni w CPR.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

przeprowadzenie testów weryfikujących:

 

Uzyskanie min. 60 % z całkowitej liczby punktów jest warunkiem zaliczenia testu.

Przewidywane wynagrodzenie: ok. 2 890 zł brutto + dodatek za wysługę lat.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 52 32 359.

 

 

Paweł Żukowski

DYREKTOR GENERALNY

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie